X
تبلیغات
رایتل
بچه که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم
اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم
کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود
کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش
را از نگاهش می توان خواند
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/00032149.jpg
کاش برای حرف زدن
نیازی به صحبت کردن نداشتیم
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/kids_kissing.jpg
 

 
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/0712051958381b6.jpg
 

بچه که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم

اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم


کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود

کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش

را از نگاهش می توان خواند
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/00032149.jpgکاش برای حرف زدن

نیازی به صحبت کردن نداشتیم
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/kids_kissing.jpg
 
کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود

 
کاش قلبها در چهره بود
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/boy-hugging-tree.jpg


اما اکنون اگر فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمد

و دل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم

 
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/017.jpg


دنیا را ببین...

بچه بودیم از آسمان باران می آمد

بزرگ شده ایم از چشمهایمان می آید!


 
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/image010.jpg

بچه بودیم همه چشمای خیسمون رو میدیدن

بزرگ شدیم هیچکی نمیبینه


http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/13880231.jpg

بچه بودیم تو جمع گریه می کردیم

بزرگ شدیم تو خلوت
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/rup5js.jpg

بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست

بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنه

 

بچه بودیم همه رو
۱۰ تا دوست داشتیم

بزرگ که شدیم بعضی ها رو هیچی

بعضی هارو کم و بعضی ها رو بی نهایت دوست داریم

http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/626000sm.jpg

بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودن

بزرگ که شدیم قضاوتهای درست و غلط باعث شد که

اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه


http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/kids-gardening-toys-03.jpg

کاش هنوزم همه رو

به اندازه همون بچگی
۱۰ تا دوست داشتیم
بچه که بودیم اگه با کسی

دعوا میکردیم
۱ ساعت بعد از یادمون میرفت
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/painful-kiss-jyb-photography.jpg


بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سالها تو یادمون مونده و آشتی نمی کنیم


بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سرگرم می شدیم

بزرگ که شدیم حتی
۱۰۰ تا کلاف نخم سرگرممون نمیکنه
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/untitled.jpg


بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیز بود

بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزهبچه که بودیم آرزومون بزرگ شدن بود

بزرگ که شدیم حسرت برگشتن به بچگی رو داریم
http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/ertyhjkl.jpg

بچه که بودیم تو بازیهامون همش ادای بزرگ ترها رو در می آوردیم

بزرگ که شدیم همش تو خیالمون بر میگردیم به بچگی

http://uploader.ir/rozanehgroup/esfand88/fariba/Delepak_JupiterImages-24845221.jpg

بچه بودیم درد دل ها را به هزار ناله می گفتیم همه می فهمیدند

بزرگ شده ایم درد دل را به صد زبان به کسی می گوییم... هیچ کس
 نمی فهمد

 

بچه بودیم دوستیامون تا نداشت


بزرگ که شدیم همه دوستیامون تا داره  
بچه که بودیم بچه بودیم

بزرگ که شدیم بزرگ که نشدیم هیچ؛ دیگه همون بچه هم نیستیم